Villkor för uthyrning

§ 1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla, om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagaren.

§ 2 Förkortningar

Eventopia AB nedan kallat EV.

§ 3 Leverans

All leverans sker fritt från EV:s lager i Stockholm om inget annat överenskommits. Ombesörjer EV:s transport tillkommer transport/fraktkostnader.

§ 4 Priser

Alla priser i EV:s prislistor avser hyror där hyrestagaren själv hämtar utrustningen, eller genom bud. Priserna anges i pris per första dygn. Vid långtidshyra används pristariff.

§ 5 Betalning

Hyran debiteras mot betal-/kreditkort/Swish vid hyresperiodens början, eller om så överenskommits, faktureras hyran vid återlämnandet av utrustningen. Konto fås efter sedvanlig kreditprövning. Faktureringsavgift om 45:- tillkommer på faktura understigande 150:-, netto exkl. moms. Minsta hyresdebitering är 200 kr exkl. moms. Under vissa perioder/tillfällen kan en depositionsavgift förekomma. Betalning för långtidhyra sker i förskott mot faktura 10 dagar netto. Transport utförd av EV inom Stor-Stockholm debiteras enligt offert. Natt samt helger tillkommer jourtaxa med 100%.

§ 6 Personal

Uthyrningsvillkoren gäller både när EV:s har personal på plats och när hyresmannen själv står för personal. Observera att vår personal ej ingår i priset.

§ 7 Hyrestid

Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att utrustningen lämnar EV:s lager till dess att den återlämnas, oavsett om detta sker av hyrestagaren själv eller genom bud/fraktbolag. Ut och inlämning sker alltid från samma ställe om inte annat avtalats.

§ 8 Avbokning/preliminär bokning

EV arbetar inte med preliminär bokning utan varje bokning behandlas som definitiv. Avbokning av bokad utrustning måste göras senast 4-dagar före den bokade hyrestidens början. Om detta ej är gjort utgår en avbokningsavgift enligt följande: Avbokning 2-3 dagar innan 30% av hyresbeloppet. Avbokning 1 dag innan samt samma dag 50% av hyresbeloppet.

§ 9 Återlämning

Vid de fall där hyresmannen ej förlänger hyresperioden och dröjer med återlämnandet av utrustning efter avtalad hyresperiods slut, är hyrestagaren skyldig att till EV betala för varje dygn som påbörjats utöver den avtalade hyresperioden med en dygnshyra per försenat dygn.

§ 10 Hyrestagarens Ansvar/skyldighet

Hyrestagaren är ensam ansvarig under hela hyresperioden för skada på och eller förlust av hyrd utrustning oavsett om det beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åläggs hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande. Detta inkluderar alla delar i utrustningen. Det åläggs hyrestagaren att vid början av hyresperioden kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick, vilket kvitteras av uthyraren. Detta sker oftast i samband med uppkopplingsanvisningar för hyrestagaren på EV:s lager i samband med utlämningstillfället. Vid återlämnandet av utrustning testas funktionsdugligheten samt att utrustningen är komplett och rengjord.

Det åläggs hyrestagaren att hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen är hyrestagaren skyldig att utan dröjsmål ersätta EV för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolag. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela EV när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen orsakade av förslitning eller fabrikationsfel som hyrestagaren ej kan göras ansvarig för.

§ 11 Uthyrarens ansvar/ skyldighet

EV ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället. Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall hyrestagaren meddela EV:s snarast. Ev. fel skall repareras av serviceavdelningen på EV och får inte utföras av hyrestagaren utan EV:s godkännande. Hyrestagaren ansvarar för att defekt utrustning kommer EV tillhanda för reparation eller utbyte. EV har rätt att ersätta defekt eller skadad utrustning med likvärdig utrustning om ersättningsutrustning av samma typ och fabrikat ej finns tillgänglig.

Långhyra

Uthyraren garanterar service på plats inom 48 timmar från anmälan om felet på utrustningen inte kan avhjälpas via telefon. Hyrestagaren medger EV tillträde till de lokaler där utrustningen finns, för kontrollservice eller annat åtagande i samband med hyrd utrustning.

§ 12 Äganderätt

Utrustningen kvarstår i EV:s ägo under hela hyresperioden. Hyrestagaren får därför inte låna ut, pantsätta, överlåta byta ut eller sälja utrustningen. Den får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands, utan EV:s medgivande. EV:s märkning av utrustning får ej avlägsnas eller övertäckas.

§ 13 Uthämtning

Hyrestagaren ansvarar själv för att beställd och erforderlig utrustning hämtas vid hämtningstillfället. EV:s kan ej göras ansvarig för ej beställda erforderliga delar, eller hos EV:s kvarglömd utrustning.

§ 14 Kunskap

Hyrestagaren är skyldig att äga nödig kännedom för inkoppling av utrustningen på det allmänna elnätet. Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada vid inkoppling till elnät och/eller sammankoppling med annan utrustning. Hyrestagaren äger ej rätt att göra ingrepp i utrustningen, utöver lampbyte och eller säkringsbyte, även om han är tekniskt kunnig. Ej heller låta annan än av EV utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har fel uppstått på utrustningen pga. åtgärd från hyrestagarens sida är EV ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande, eller reparera utrustningen utan att hyrestagaren erlägger ersättning härför.

§ 15 Elsäkerhet

Vid arrangemang där EV tillhandahåller såväl utrustning som personal svarar hyrestagaren att erforderlig elektricitet enligt hyreskontraktet finns tillgänglig och att samtliga el-uttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesman. Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig el-spänning debiteras hyrestagaren.

§ 16 Ersättning

EV kan ej hållas ansvariga för uteblivna intäkter p.g.a. defekt utrustning.

§ 17 Riggning

Hyrestagaren ansvarar för slutbesiktning av EV upphängd/riggad utrustning.

Varje uppdrag genomförs med en otrolig kreativitet och ett stort engagemang. Patrik Eriksson, Tf generalsekreterare Norden

Er upplevelse

Eventopia skapades av ett gäng konstnärliga festfixare. Deras lösningar är annorlunda, nytänkande och alltid med en läcker twist. Eventopia är specialiserade på maffigt ljud, ljussättning och spännande dekor! Eventopia erbjuder projektledning och helhetslösningar för stora evenemang, fester, festivaler och mycket mer! Med en lösningsorienterad och personlig serviceanda assisterar Eventopia arrangörer, företag och privatpersoner med avancerad teknik för att skapa livets mest minnesvärda upplevelser. Eventopia är belägna i Stockholms event-centrum Slakthusområdet – men skapar event runt om i hela landet.